Thiết kế văn phòng làm việc. Địa Điểm: Hùng Vương_Tp. Quảng Ngãi.