Thi công kệ trang trí cho chị Giang – Xuân Diệu, Quảng Ngãi